Denmark Pre-Season Tour 2001

Next Page

Various pictures taken at or around the games on Albion's pre-season tour of Denmark, July 2001